Архиве ознака: ЛеЗ 0004378

КОНКУРС За доделу Награде Златко Красни. Правилник


МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

За доделу Награде Златко Красни

Право предлагања преведених песничких књига, објављених од јуна 2010. до јуна 2011. године,  са српског и на српски језик живих аутора имају издавачи, преводиоци, удружења писаца, удружења преводилаца и појединци из Србије и из свих земаља света.

Предлагач треба предложену књигу да достави (у три примерка превода и оригинал у једном примерку) на адресу:

Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен (за Награду Златко Красни), ПП 118, 11300 Смедерево до 10. септембра 2011. године.

Име добитника ће бити саопштено почетком октобра, а Награда (која се састоји од Повеље и новчаног износа) уручена 20. октобра на завршној вечери Фестивала.

__________________________________

ПРАВИЛНИК

О додељивању награде ЗЛАТКО КРАСНИ

за најбољи превод савремене поезије

Члан 1.

Награда Златко Красни (у даљем тексту Награда) чији су утемељивачи Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен и породица Красни додељује се за најбоље преведено дело савремене поезије са српског језика на стране језике и са страних језика на српски језик. Награда се додељује једном годишње у оквиру Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен.

Члан 2.

Циљеви додељивања Награде су:

  • Сећање на значајно књижевно и преводилачко дело једног од најактивнијих и најплоднијих српских аутора, преводилаца и дугогодишњег сарадника Смедеревске песничке јесени Златка Красног
  • Поспешивање превођења поезије
  • Указивање на највредније међу многим преводима
  • Допринос афирмацији српске поезије у свету и светске код нас.

 

Члан 3.

За Награду могу бити предложена објављена преведена дела са српског и на српски језик песника живих у моменту кандидовања превода за Награду.

  • Која су објављена у периоду од јуна предходне до јуна године у којој се додељује Награда
  • Која су преведена искључиво са изворника
  • У чијем се импресуму не наводи име евентуалног језичког или стручног редактора

Члан 4.

Право предлагања преведених дела имају издавачи, удружења писаца, удружења преводилаца, и појединци из Србије и свих земаља света. Право предлагања имају и чланови жирија. Предлог уз достављено дело у 5 примерака и изворник у једном примерку мора да буде и образложен у писаној форми. Рок за достављање предлога је 10. септембар  године у којој се Награда додељује.

Члан 5.

О приспећу књига на конкурс води се посебна евиденција у скраћеном деловодном протоколу и формира посебна документација, сачињава листа која се са примерцима књига доставља уз посебан образац који потписује сваки члан жирија.

Члан 6.

Жири за додељивање Награде именује Организациони одбор Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен.

Жири броји 5 чланова, неоспорних познавалаца најважнијих светских језика (енглеског, француског, немачког, руског, шпанског и италијанског језика.)

Стални члан жирија је професор Јан Красни, син Златка Красног који је такође преводилац.

У жири могу да буду бирани и други истакнути књижевници, књижевни теоретичари, књижевни критичари…

Жири има право да за дела преведена са мање познатих језика кооптира уз сагласност директора Фестивала и консултанте ради бољег увида у квалитет тих превода.

Мандат чланова жирија траје 4 године. Уколико члан жирија престане да обавља функцију пре истека мандата Организациони Одбор Фестивала ће именовати новог члана жирија до истека мандата жирија.

У жири не могу бити бирани стручњаци који су већ, истовремено, чланови других жирија за превођење. Чланови жирија могу бити поново бирани.

Члан 7.

Жири на својој првој седници бира председника који сазива седнице и руководи радом, о чему се води записник. У случају да председник жирија не сазове седницу до 25. септембра  године у којој се додељује Награда, то ће учинити директор Фестивала.

Организациони Одбор Фестивала обезбеђује жирију техничку помоћ у току његовог рада.

Седницама жирија присуствују директор или секретар Фестивала.

Жири разматра сва правовремено достављена дела као и благовремено приспеле писане предлоге преведених дела (за предлоге упућене поштом важи датум са поштанског жига).

Чланови жирија имају право да у току трајања поступка предлагања, оцењивања и избора предложе наслове које нису кандидовали издавачи, удружења или појединци, уколико сматрају да та дела заслужују разматрање.

Жири мора да располаже изворником сваког дела које уврсти у ужи избор. Примерак изворника жирију доставља предлагач.

Поред оцењивања комуникативности и успешности свођења разлика између два језика, жири узима у обзир и ваљаност превода у смислу тумачења других култура, вредност самог изворника, његов значај у култури којој припада и допринос светској и српској култури.

Члан 8.

Жири може да ради и одлучује уколико је присутна већина чланова.

Одлука о награђеном делу, односно аутору превода, сматра се пуноважном уколико је донесена већином гласова присутних чланова.

Одлука жирија је коначна.

Обавеза је жирија да одлуку пропрати писаним образложењем.

Одлука мора да се донесе до 1. октобра године у којој се додељује Награда.

Завршној седници жирија обавезно присуствује директор Фестивала.

О одлуци жирија се обавештавају: добитник, издавач, предлагач и јавност.

Члан 9.

Награда која се састоји од Повеље и новчаног износа који одређује Организациони Одбор Фестивала се уручује у оквиру Програма Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен.

Образложење Одлуке о додели Награде чита председник жирија а Награду уручују председник Организационог одбора Фестивала и чланови породице Златка Красног.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу датумом усвајања на седници Организационог одбора Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен.

У Смедереву,                                                                         ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛА

15. јула 2011. године                                                                                    Горан Ђорђевић