Ознаке

Pesma je tubivstvovanje. To kaže pesnik Rilke. Filosof Hajdeger će, pitajući se, u ogledu Anaksimandrov fragment, reći: »A šta ako tubivstvovanje u svojoj suštini potrebuje suštinu čovekovu? Ako se suština čovekova sastoji u mišljenju istine bivstvovanja?«. – »Tada«, kaže Hajdeger, »mišljenje mora da peva uz zagonetku bivstvovanja«. Rilkeov i Hajdegerov iskaz pokazuju se simetričnim ukoliko kažemo da poetsko stvaranje mora da misli, da ono, uistinu, misli, te da je ono „stvar mišljenja“. Gotovo nenadano, ponovo smo se našli na stazi na kojoj se razgovara o pevanju i mišljenju, kada razgovor nas puti da sagledamo i sagledavamo susedstvo pesmovanja i mišljenja, ono mesto „koje nas pušta i koje nam dopušta da iskusimo (…) povest o biti jezika“

преко O BITNOM PESNIŠTVU, PONOVO / Boško Tomašević.

Advertisements